Startende ondernemers:

U wilt een onderneming starten?

Een goed begin is het halve werk. In de praktijk struikelen startende ondernemers vaak door een gebrekkige voorbereiding. Een winstgevende dienst of product op de markt introduceren, zijn niet de enige ingrediŽnten voor een renderende onderneming. Daar komt meer voor kijken.
Analyse, planning, prognose, marktvergelijking, reserves aanleggen en ga zo maar door.
Een aantal korte opmerkingen over de hobbels die uw pad kruisen.

Winst

Daar is het veel ondernemers om begonnen.
Verwacht u een inkomen uit uw onderneming?
Dan moet u als eerste bekijken of uw idee winstgevend is.

Winst is echter een bedrieglijk gegeven. Het verschil tussen inkoop en verkoop is nog geen winst. De investeringen en kosten die onvermijdelijk met het ondernemen gepaard gaan, kunnen de winst behoorlijk beÔnvloeden. Ook wanneer u zicht heeft in de winst, heeft u dan als zelfstandig onderneming rekening te houden met kostenposten als:

 • de verzekeringen, die u moet afsluiten;

 • de adviseurs waar u niet buiten kunt;

 • de reserves voor investeringen;

 • de fiscus en bedrijfsvereniging(en) ?

Kent u de winstpercentages, dan moet u vervolgens berekenen hoe hoog uw omzet dient te zijn om uw gewenste inkomen te behalen. Veel startende ondernemers verkijken zich in het banksaldo. Zij verwarren omzet met inkomen. En dat kan opbreken. Oo dient uw inkomen in een redelijke verhouding te staan tot het aantal uren dat u wilt werken. Moet u dag en nacht werken om uw streefcijfer te halen, dan klopt er iets niet.
Het zijn deze gegevens die uw basis moeten vormen van uw plannen. Wie deze zaken vooraf goed overdenkt, loopt minder kans op onaangename verrassingen na de start.

Vertrouwen

Het allerbelangrijkste dat u nodig hebt is het vertrouwen in eigen kunnen. Natuurlijk moet u over de nodige kennis en ervaring beschikken, maar zonder een flinke dosis zelfvertrouwen komt u er niet. Succes in ondernemersland blijkt niet afhankelijk te zijn van opleiding, geslacht, leeftijd of startmotieven. Wel is ervaring een doorslaggevende factor. Startende ondernemers die beginnen vanuit een baan, boeken meer succes dan degenen die meteen na hun opleiding kiezen voor zelfstandigheid. Risico is ook een succesfactor. Wie meer risico loopt is ook zuiniger op zijn verdiensten. Starten met een forse schuld blijkt in de praktijk eerder een voordeel dan een nadeel te zijn.
Wanneer u alleen een zelfstandig ondernemerschap start, dient u rekening houden met:
de aansprakelijkheid ten opzichte van uw eventuele levenspartner, de consequenties van voor- maar ook van tegenspoed in het zakendoen.

Gaat u samenwerken met ťťn of meerdere compagnons, dan is het van belang dat u die ondernemingsvorm kiest, waarin u allen zo weinig mogelijk risico loopt.
FinanciŽle aansprakelijkheid kan veel verder gaan dan de onderneming waarin u samenwerkt.

Tal van instanties staan klaar om de startende ondernemer op weg te helpen. De Kamer van Koophandel, het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK), banken en werkgeversorganisaties helpen u graag. Hun adviezen zijn meestal gratis, maar blijven wel globaal.
Voor adviezen die op uw individuele situaties zijn toegespitst, dient u betaalde adviseurs te raadplegen. Goede raad is duur, althans op korte termijn. Echter, kijkt naar de voordelen die goede adviseurs u op termijn opleveren, dan zal het duidelijk zijn dat u in dit geval niet als eerste naar de kosten moet kijken. Niettemin is ook hier voorzichtigheid geboden. Het blijft verstandig om met uw adviseurs prijzen en tarieven af te spreken alvorens u met hen in zee gaat. Gezond wantrouwen smeedt hechte banden is ons advies. Spijker biedt u die goede raad. Tegen een vooraf overeengekomen tarief adviseren wij u gedurende de gehele startfase van uw onderneming. Zowel op economisch- als administratief gebied. In ons advies nemen wij op voor welke deelterreinen u gespecialiseerde raadgevers nodig hebt, alsmede de daarvoor geldende tarieven. Desgewenst zoeken wij in samenspraak naar de geschikte adviseurs.

Concrete stappen:

 1. Ondernemingsplan

  Hebben uw ideeŽn vaste vorm gekregen, dan moet u concrete stappen gaan zetten. U begint met het ondernemingsplan. Daarin legt u vooraf uw zakelijke plannen vast.
  Een ondernemingsplan is onmisbaar bij:

  het verkrijgen van een krediet;
  het afsluiten van contracten.

  Maar ook voor uzelf. Uw ondernemingsplan is immers uw leidraad, waarin uw prognoses en cijfers zijn vastgelegd. Als startende ondernemer beschikt u niet over cijfers waaraan u bedrijfsresultaten kunt toetsen.
  De te verwachten verkoop, inkoop, kosten, investeringen, afschrijvingen, winst en belasting staan in het ondernemingsplan. Als de werkelijkheid hier substantieel van afwijkt, kunt u meteen ingrijpen.

  In deze fase gaat u ook na welke vergunningen u nodig heeft en bij welke instanties uw onderneming ingeschreven moet worden. Dat is in elk geval bij de Kamer van Koophandel en de fiscus, maar mogelijk ook bij de bedrijfsvereniging, beroepsorganisatie of anderszins.

  Voor een goed ondernemingsplan heeft u een deskundig adviseur nodig die analyseert, inventariseert en daarbij niets aan het toeval overlaat. Een adviseur die anticipeert en beschikt over kennis binnen uw branche of bedrijfstak. Een deskundige die over uw schouder meekijkt tijdens de voorbereidingen. Spijker accountancy biedt u de kennis en deskundigheid waar u als startende ondernemer behoefte aan heeft.
   

 2. Administratie

  De administratie is de ruggengraat van elke onderneming. Zonder accurate administratie is het niet mogelijk om het reilen en zeilen van de ondernemingen scherp te stellen. De fiscus laat zich niet overtuigen door een gebrekkige administratie, met als gevolg te hoge aanslagen en in veel gevallen boetes.

  In het ondernemingsplan hebt u al vooruitgekeken naar de administratie. Voor aanvang dient u te beschikken over een beginbalans. Startkapitaal, goederen en inventaris die u in de onderneming brengt, worden hierin verantwoord. Ook hierbij is een deskundig adviseur onmisbaar. Een correcte beginbalans spaart kosten en belasting.
  De opzet van uw administratie ligt in het verlengde van het ondernemingsplan en de beginbalans. De cijfers waarmee u start moeten in de administratie tot uitdrukking komen. U dient rekening te houden met uw budget, afschrijvingen, kostenberekeningen en financieringsoverzichten.
  De vraag of u uw administratie zelf voert of uit zal besteden is actueel. Wilt u zelf de administratie voeren, dan zult u ten minste over de grondbeginselen daarvan dienen te beschikken. Wij kunnen u hierbij ondersteunen.
  Wellicht denkt u al aan automatiseren. Onze ervaring in automatisering is cruciaal bij uw keuze voor het juiste software. Het systeem dat u kiest moet passen bij de organisatie die u voor ogen staat, binnen een redelijke prijsgrens/ -stelling. Voor welk systeem u ook kiest, start daarmee zodra uw bedrijf uw bedrijf in de lift komt. Ons onafhankelijke advies is ook hierin onmisbaar.
   

 3. Subsidie

  Startende ondernemers kunnen gebruik maken van subsidies in de vorm van:
  belastingvoordelen
  directe uitkeringen
  Daarnaast zijn er ook -branchesubsidies-bijdragen vanuit een milieupot- vanuit de werkgelegenheidspot-gemeentelijke stimuleringsfondsen, enz.
  Voor vrijwel alle subsidies geldt dat er van u een prestatie verwacht wordt. Subsidies in de vorm van een directe uitkering vooraf zijn zeldzaam. Wie nauwkeurig alle mogelijkheden om subsidie te krijgen onderzoekt, kan de startkosten drukken. Ook hier geldt dat extra deskundigheid zichzelf terug betaalt.
   

 4. Belasting

  De Belastingdienst, u ontkomt er niet aan. U kunt rekenen op warme belangstelling als het gaat om aangiften inkomstenbelasting, btw, loonbelasting etc. Hierin vinden veel starters hun Waterloo, simpelweg omdat ze niet voldoende reserves aanleggen om de verschuldigde belasting te betalen. U moet vanaf de eerste euro die binnenkomt geld opzij gaan leggen voor de fiscus. Zeker nu de termijnen van aangifte en betaling scherper gesteld zijn, kan te laat betalen u onnodig veel geld in de vorm van rente en boetes. Als uw administratie goed is opgezet, is (tijdig) aangifte doen geen enkel probleem. Hetzelfde geldt voor betalingen, want een goede administratie toont u voordurend hoe het financieel gesteld is met uw onderneming.
  Dat betekent ook dat u tijdig maatregelen kunt nemen als u niet aan uw financiŽle verplichtingen tegenover de fiscus kunt voldoen. De fiscus is actiever dan ooit als het gaat om het uitvoeren van controles. Ook startende ondernemers krijgen vaak bezoek van de fiscus.
   

 5. Personeel

  Wanneer u werknemers in dienst neemt, krijgt u als eerste te maken met sociale verzekeringen die daarvoor gelden. Daaronder vallen de ziektewet, WAO, arbo diensten, ziekenfondswet en werkloosheidswet. U moet echter ook rekening houden met pensioenregelingen, voorzieningen voor vervroegd uittreden, met eventuele CAOís, ziekmeldingen moeten geregeld worden enzovoorts. Heeft u geen vaste medewerkers in dienst maar werkt u met freelancers of thuiswerkers. Let op! Bij arbeidsongeschiktheid of conflicten kunt u tegen uw zin als werkgever aangemerkt worden. Niet ondenkbaar is een naheffingsaanslag loonbelasting, premieheffing en premies sociale verzekering, omdat de fiscus vindt dat er sprake is van een dienstverband in plaats van freelance of thuiswerk.
   

 6. Verzekeringen

  Veel verzekeringen die zo vanzelfsprekend waren toen u nog in loondienst werkte, gelden niet meer als u zelfstandig bent. Vooral uw sociale verzekeringen moeten aan een onderzoek onderworpen worden. Uw pensioenvoorziening zal verder uitgebouwd moeten worden. Hecht u bij ziekte aan een inkomen, mogelijk is een vervanger eveneens noodzakelijk. Uw ziektekosten moeten verzekerd zijn. Kortom, er zijn tal van verzekeringen nodig en assurantiebedrijven zullen zich op uw stoep verdringen, maar opnieuw geldt: haal uw adviseur erbij! Verzekeringen hebt u ook nodig op zakelijk gebied: aansprakelijkheids verzekeringen, brand, inboedel, misschien een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsschade, technische verzekeringen, kredietverzekeringen, enfin, we kunnen hier een lange lijst maken. Belangrijker is echter: hoe kort kan die lijst zijn zonder dat u onaanvaardbare risicoís loopt?
   

 7. Presentatie

  De vraag hoe u uw onderneming wilt gaan presenteren is ook actueel. Hier past een afweging van beschikbare middelen en rendement. Haalt u een reclamebureau binnen of wilt u voorzichtig beginnen met een eenvoudig logo en briefpapier. Hoe laat u uw mogelijke afnemers weten dat u op de markt bent, door middel van een advertentiecampagne of zoekt u het in free publicity? Ook kwesties van wikken en wegen. Op lange termijn werkt duidelijkheid in uw voordeel. Durf daarom te kiezen, uzelf te specialiseren. Pak niet alles aan maar alleen dat wat bij uw toekomstplannen hoort.
   

 8. Ons advies

  Overweeg elke stap zorgvuldig voor u zich als zelfstandig ondernemer vestigt, maar laat u niet afschrikken door de overdaad van waarschuwingen en mogelijke obstakels die wij noemen. Als goed adviseur laveren wij u langs die obstakels en leggen daarmee de basis van uw succes.