NOvAA:

De in de Wet AA vastgelegde taken van de NOvAA zijn de bevordering van een goede beroepsuitoefening en de behartiging van het publieke belang van het AA-beroep. Ook heeft de NOvAA als taak de theoretische opleiding tot het beroep te verzorgen of te laten verzorgen, medewerking te verlenen aan de praktijkopleiding en ziet zij toe op de eer van de stand van AA-Accountants. Door de invulling van deze wettelijke taken schept de NOvAA de voorwaarden die de kwaliteit van de beroepsuitoefening waarborgen en bevorderen.

Wat is een AA Accountant?
De officiŽle titel is Accountant-Administratieconsulent, meestal afgekort tot AA of AA-Accountant. De AA is een breed geschoolde adviseur die de ondernemer kan bijstaan op de diverse terreinen van de bedrijfsvoering. De AA-Accountant is gespecialiseerd in administratieve dienstverlening, accountantscontrole en financiŽle, bedrijfseconomische, fiscale en branchespecifieke advisering. De AA-Accountant is een generalistische adviseur aan wie men niet alleen zakelijke vragen kan stellen, maar waarmee de ondernemer ook persoonlijke zaken zoals erfrecht, huwelijksgoederenrecht en schenkingen kan bespreken. Daardoor fungeert hij als vertrouwenspersoon van de ondernemer. Kan hij op bepaalde vragen geen antwoord geven, dan verwijst hij u door naar een specialist op dat terrein.

Waarom kiezen voor een accountant-administratieconsulent (AA)?
De AA is door opleiding en ervaring de accountant voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, beoefenaars van het vrije beroep en verenigingen en stichtingen.

Wettelijke status
Het beroep van AA is in de wet geregeld. De titel is wettelijk beschermd. In de wet ligt ook voor u de waarborg dat de AA deskundig, onafhankelijk en nauwgezet zijn werkzaamheden zal verrichten. De AA is gehouden aan gedrags- en beroepsregels. De raden van tucht houden toezicht op de naleving van deze regels. De wettelijke status van het beroep garandeert de kwaliteit in de bedrijfsuitoefening, Mochten er onverhoopt toch problemen ontstaan tussen u en uw accountant dan kunt u zich wenden tot de raden van tucht of Kamer van Geschillen.

Deskundigheid
Iedereen heeft zo zijn eigen deskundigheid. Als zelfstandig ondernemer moet je van vele markten thuis zijn. Vaak heeft u wel het inzicht, maar niet de tijd en de middelen om de administratie optimaal in te richten en te verzorgen. Het werkterrein van de AA ligt voornamelijk op het administratieve en financiŽle terrein. Als geen ander in staat u te adviseren omtrent de opzet en inrichting van uw administratie.

Verklaringen
In een aantal gevallen bent u verplicht een accountant in de arm te nemen. Bijvoorbeeld wanneer u aan het omvangcriterium voldoet, en de wet verreist dat uw jaarstukken vergezeld gaan van een accountantsverklaring. Ook voor het aanvragen van subsidies kan een verklaring van een accountant vereist zijn. Voor sommige gebruikers in het maatschappelijk verkeer is een verklaring van een AA een keurmerk; het verschaft hen zekerheid, ze kunnen op de cijfers vertrouwen.

Wat doet de NOvAA
De NOvAA is een door de overheid ingesteld orgaan belast met de behartiging van de (publieke) belangen van het beroep en het bevorderen van een goede beroeps- uitoefening.